Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/morsalkim.org.tr/httpdocs/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 28
Haklarımızdan da Mücadelemizden de Vazgeçmeyeceğiz! – Kadın Dayanışma Derneği

Haklarımızdan da Mücadelemizden de Vazgeçmeyeceğiz!

Haklarımızdan da Mücadelemizden de Vazgeçmeyeceğiz!

Ağustos 01. 2018

Kadınların eşitlik, özgürlük ve insan onuruna yakışır yaşam şartlarına sahip olma mücadelesi
yüzyıllardır sürüyor. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak, mücadelemiz ve dayanışmamız
sayesinde eşitlik yönünde siyasal ve toplumsal değişimi sağlayacak anayasal ve
yasal reformların gerçekleşmesini ve ilgili mekanizmaların kurulmasını sağladık. 
Bu tarihteki köşe taşları niteliğinde olan birkaç örnek:
1841- Kadı önünde evlenme hakkı
1845- Köle-cariye satın alma yasağı
1856- Kızlara mirastan hak verilmesi
1860’lar- Kızlar için rüştiye (ortaokul) mektebi, ilköğretimde eşitlik, kız öğretmenokullarının açılması
1917- İslam hukukunda ilk aile düzenlemesi ile evlenme ve boşanmanın kayıt altına alınması
1926- Medeni Kanun
1930 ve 1934- Seçme ve seçilme hakkı
1985- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) imzalanması
1990, 1991- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü ve Kadından Sorumlu Devlet
Bakanlığı'nın kurulması
1998- Kadına karşı şiddetle ilgili ilk özel yasa olarak Ailenin Korunmasına Dair Kanun (4320)
2001, 2004, 2010- Anayasanın eşitlik (10) ve aile (41) maddelerinde yapıcı yönde değişiklikler
2002- Aile reisliğini kaldırıp eşlere eşit haklar getiren yeni Medeni Kanun
2004- TBMM’de Töre ve Namus Cinayetleri, Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu
kurulması
2005- Kadın ve çocuklara karşı suçlarda etkili cezalar getiren yeni Türk Ceza Kanunu
2009- TBMM’de Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun kurulması
2011 ve 2015 – Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin
Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) imzalanması ve Türkiye’nin dünyada imzalayan
ilk ülke olarak örnek oluşturması; Türkiyeli kadınların mücadelesi sayesinde, sözleşmenin izlenmesi ile
ilgili kurul olan GREVİO’nun başkanlığına 2015 yılında Türkiye’den bir kadının seçilmesi
2012- Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284)
2013- Devletin ve belediyelerin kadına karşı şiddeti önlemek üzere sığınaklar açmasını sağlamak
konusundaki kazanımlara ek olarak tüm illerde en az bir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi’nin
(ŞÖNİM) kurulması…
Her kesimden kadının, etnisite, sınıf, dini inanç, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, dil, engellilik, yaşlılık,
sığınmacı/mülteci gibi farklı kimliklerini kapsayan hukuki ve fiili eşitliğin sağlanmasının, toplumsal bir
sorumluluk ve devletin yükümlülüğü olarak kabul edilmesi yolunda önemli mesafeler aldık. Devletin,
ulusal ve yerel eylem planları oluşturmasını sağladık.
Ancak bugün, ulusal ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış en temel yasal haklarımız
ve kurumlarımız ciddi bir tehdit altındadır. Bunun en son örneği, kadınlarla ilgili tek bakanlığın adının
önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak değiştirilerek işlevsizleştirilmesi ve ardından da
Çalışma Bakanlığı’na bağlanmasıdır.
Yıllardır, kadınların yasal ve kurumsal kazanımlarına karşı siyasi iktidar içinden ve dışından yürütülen
kampanyalar, TBMM Boşanma Komisyonu Taslak Raporu ile adeta fiili bir hükümet programına
dönüşmüş idi. Bu rapor ile çocuk yaşta zorla evliliklerin teşviki, çocuk istismarcılarına af, tecavüzcü ile
evlendirme, kadının ev içi emeğinden kaynaklanan miras hakkını elinden alma, erkeklerin
boşanmasını kolaylaştırma, boşanmak isteyen kadını ise (nafakasını evlilik süresine bağlayarak
nafakasız bırakma tehdidi ve “aile arabulucuları” gibi yöntemlerle) boşanmaktan vazgeçirme; şiddete
karşı devlet korumasını belge sunma şartına bağlama gibi düzenlemelerin önü açılmak isteniyordu.
Yasalarda kadınlar lehine olabilecek her ne varsa bunları budama girişimleri bugün hızla yasaların
tamamen kaldırılması taleplerine dönüşmüştür.“Aile reisliği geri getirilsin”, “çocukların velayeti babaya
verilsin”, “ev içi emek nedeniyle evlilik içinde edinilen malların eşit paylaşımından vazgeçilsin”, “kadına
karşı şiddetle ilgili 6284 sayılı yasa tamamen kaldırılsın”, “Avrupa Konseyi’nin şiddetle ilgili
sözleşmesinden Türkiye imzasını çeksin” gibi talepler yaygınlaştırılmaya başlandı. Daha da ötesi, bu
taleplerin gerçekleştirilmesinin önünde engel olarak görülen kadın örgütleri de açıkça hedef olarak
gösterilmektedir.

Söz konusu bu sürece karşı biz aşağıda imzası bulunan kadın örgütleri/grupları, mücadelelerle
kazandığımız haklarımızdan, eşitlik ve özgürlük talebimizden asla vazgeçmeyeceğiz ve cinsiyet
ayrımcılığını pekiştiren her türlü söylem, siyasi pratik ve uygulamanın karşısında duracak ve
sorumluları teşhir edeceğiz.
Kendi hayatlarımız hakkında karar verme yetkisine sahip olan özgür ve eşit bireyler olarak, emeğimiz,
bedenimiz ve kimliğimiz üzerinde kurulmak istenen tüm tahakküm biçimlerine karşı çıkmaya devam
edeceğiz.
Türkiye’nin tüm siyasetçilerini, siyasi partilerini ve sivil toplum bileşenlerini siyasal/toplumsal
sorumluluk almaya ve kadınları eşit yurttaşlar olmaktan çıkarmak, kadınların emeğini sömürmek ve
kadınları güçsüzleştirmek isteyen söylem ve politikalara karşı çıkmaya ve kadın örgütleriyle
dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.
Biz kadınlar, Türkiye’nin tarih boyunca değişen erkek egemen yapılarına her zaman karşı
durduğumuz gibi, bugün de karşı duracağız.
Biz kadınlar, binlerce yıllık ortak mücadele tarihimizin bize kazandırdığı bilgi, deneyim
ve dayanışma ile diyoruz ki “haklarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz!”
1.
1. Adana Kadın Dayanışma
Merkezi (AKDAM)
2. Adana Kadın Platformu
3. Adıyaman Anadolu İş
Kadınları Derneği
4. Ankara Kadın Ressamlar
Derneği
5. Antakya Kadın Dayanışması
6. Antalya Barosu Kadın Hakları
ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Kurulu
7. Antalya BİZ (Cinsel Yönelim
ve Cinsiyet Kimliği) Topluluğu
8. Antalya Kadın Danışma
Merkezi ve Dayanışma
Derneği
9. Antalya Nar Kadın
Dayanışması
10. Atakent Kadın Meclisi
11. Aydın Kadın Efeler Derneği
12. Ayvalık Bağımsız Kadın
İnisiyatifi
13. Bağımsız Kadın Derneği
(Mersin)
14. Barış için Kadın Girişimi
15. Başkent Kadın Platformu
Derneği
16. Batman Helkis Kadın
Platformu
17. Bayan Yanı
18. BEKEV-İzmir
19. Beylikdüzü Kent Konseyi
Kadın Meclisi
20. Birleşik Metal Kadın
Komisyonu
21. Buca Kent Konseyi Kadın
Meclisi
22. Cinsel Şiddetle Mücadele
Derneği
23. Çanakkale Kadın El Emeğini
Değerlendirme Derneği ve
Kadın Danışma Merkezi
(ELDER)
24. ÇEKEV-İzmir
25. Çiğli Kadın Platformu
26. Cumhuriyet Kadınları
Derneği Genel Merkez ve 96
Şubesi
27. Demir Leblebi Kadın Derneği
28. Deniz Yıldızı Kadın
Dayanışma Derneği
29. Deriteks Sendikasından
Kadınlar
30. Dicle Amed Kadın Platformu

31. Didim Kibele Kadın
Yardımlaşma Dayanışma
Derneği
32. Dikili Kadın Platformu
33. DİSK Ege Bölge Sekreterliği
Kadın Çalışmaları
34. DİSK Kadın Komisyonu
35. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar
Derneği (DOGÜNKAD)
36. Dünya Kadın Yürüyüşü
Türkiye Koordinasyonu
37. Edirne Kadın Merkezi
Danışma Derneği
(EKAMEDER)
38. Edirne Kent Konseyi Kadın
Meclisi
39. Ege Kadın Buluşması
40. Ege Kadın Dayanışma Vakfı
(EKDAV)
41. Ekmek ve Gül
42. Engelli Kadın Derneği
43. Erktolia
44. Eşit Yaşam Derneği
45. EŞİTİZ (Eşitlik İzleme Kadın
Grubu)
46. Eşitlik, Adalet, Kadın
Platformu
47. Ev Eksenli Çalışan Kadınlar
Çalışma Grubu
48. Ev Kadınları Derneği
(EVKAD) – Adana
49. Femin&Art Uluslararası
Kadın Sanatçılar Derneği
Genel Merkezi ve Şubeleri
50. Feminerva Dergi
51. Fethiye Çocuk İstismarını
Önleme Derneği
52. Fethiye Kadın Danışma
Dayanışma Derneği
53. Filmmor Kadın Kooperatifi
54. Foça Barış Kadınları
55. Gaziemir Kent Konseyi Kadın
Meclisi
56. Genel-İş Sendikası’ndan
Kadınlar
57. Giresun Cumhuriyet
Kadınları Derneği
58. Giresun Kadın ve LGBTI
Platformu
59. Giresun KESK Kadın
Komisyonu
60. Günebakan Kadın Derneği
(Mersin)
61. İlerici Kadınlar Meclisi

62. İmece-Der’li kadınlar
63. İmece Kadın Dayanışma
Derneği
64. İnsan Hakları Derneği İzmir
Şubesi Kadın Komisyonu
65. İnşaat ve Kadın Derneği
66. İRİS Eşitlik Gözlem Grubu
67. İstanbul Dayanışma
Platformu
68. İstanbul Emek ve Meslek
Örgütlerinden Kadınlar Grubu
69. İstanbul Kadın Kuruluşları
Birliği (İKKB)
70. İzmir Amargi
71. İzmir Kadın Dayanışma
Derneği
72. İzmir Bağımsız Kadın
İnisiyatifi
73. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği
(41 örgüt bileşeniyle)
74. İzmir Kent Konseyi Kadın
Meclisi
75. İzmir Kent Konseyleri Kadın
Meclisleri Birliği
76. KADAV – Kadınlarla
Dayanışma Vakfı
77. Kadın Adayları Destekleme
Derneği (KA-DER)
78. Kadın Adayları Destekleme
Derneği (KA-DER) Ankara
79. Kadın Çalışmaları Derneği
80. Kadın Cinayetlerine Karşı
Acil Önlem Grubu
81. Kadın Cinayetlerini
Durduracağız Platformu
82. Kadın Dayanışma Vakfı
83. Kadın Emeği Kolektifi
84. Kadın Girişimciler Derneği
(KAGİDER)
85. Kadın Haklarını Koruma
Derneği Genel Merkezi ve
Şubeleri
86. Kadın Meclisleri
87. Kadınların Gücü Kültür
Eğitim Dayanışma ve
Yardımsevenler Derneği
(KADGÜC) İzmir
88. KAHDEM (Kadınlara Hukuki
Destek Merkezi Derneği)
89. Kadının İnsan Hakları- Yeni
Çözümler Derneği
90. Kadının Sosyal Hayatını
Araştırma ve İnceleme

Derneği Genel Merkezi ve
Şubeleri
91. Kadın Partisi
92. Kadın Yazarlar Derneği
93. Kadına Şiddete Karşı
Müslümanlar İnisiyatifi
94. Kampüs Cadıları
95. Kaos GL
96. Karadeniz İlleri Kadın
Platformu (KİKAP) Atakum
97. Karadeniz İlleri Kadın
Platformu (KİKAP) Samsun
98. Karadeniz İlleri Kadın
Platformu (KİKAP) Trabzon
99. Kapadokya Kadın
Dayanışma Derneği
100. Karadeniz Kadın Dayanışma
Derneği (KARKADER)
101. Karşıyaka Kent Konseyi
Kadın Meclisi
102. Kazdağlı Kadınlar
103. KAZETE
104. KAZETE-DER
105. KESK Kadın Meclisi
106. Kırkyama Kadın
Dayanışması
107. Kırmızı Biber Kadın Derneği
108. Kuşadası Kadın Dayanışma
Platformu
109. Konak Kent Konseyi Kadın
Meclisi
110. Koza Kadın Derneği
111. Körfez Bağımsız Kadın
Dayanışması
112. Lotus Kadın Dayanışma ve
Yaşam Derneği
113. Mardin Ortak Kadın İşbirliği
Derneği
114. Mor Çatı Kadın Sığınağı
Vakfı
115. Mor Dayanışma
116. Mor Salkım Kadın
Dayanışma Derneği
117. Muğla Emek Benim Kadın
Derneği
118. Muğla Karya Kadın Derneği
119. Nar Kadın Dayanışması
120. Narlıdere Kent Konseyi
Kadın Meclisi
121. Ordu Kadını Güçlendirme
Derneği
122. Samandağ Kadın Dayanışma
Derneği
123. Sil Baştan Kadına Yönelik
Şiddet ve Çocuk İstismarıyla
Mücadele Derneği
124. Silivri Kent Konseyi Kadın
Meclisi
125. Siyah Pembe Üçgen İzmir
Derneği
126. Sosyal Dayanışma Ağı
(SODA)
127. Sosyalist Kadın Meclisleri
128. Şahmeran Kadın Platformu
129. TMMOB İstanbul İKK Kadın
Komisyonu

130. TMMOB İzmir İl
Koordinasyon Kurulu (İKK)
Kadın Çalışma Grubu
131. TJA – Tevgera Jinen Azad
132. Trabzon Cazıları
133. Trabzon Eşitlik İnisiyatifi
134. Trabzon Ev Eksenli Çalışan
Emek Sensin Kadın Derneği
135. Türk Anneler Derneği
Trabzon Şubesi
136. Türk Kadınlar Birliği (Genel
Merkez ve 79 Şubesi)
137. Türk Kadınlar Konseyi Genel
Merkezi ve Şubeleri
138. Türk Tabipleri Birliği Kadın
Hekimlik ve Kadın Sağlığı
Kolu
139. Türk Üniversiteli Kadınlar
Derneği (Genel Merkez ve 24
şubesi)
140. Türkiye Kadın Dernekleri
Federasyonu (TKDF)
141. Türkiye Soroptimist Kulüpleri
Federasyonu (Genel Merkez
ve 39 Kulüp)
142. Uçan Süpürge Vakfı
143. Umutlu Kadınlar
144. VAKAD’lı Kadınlar
145. Van Ahtamar Kadın
Platformu
146. Yaşam Kadın Çevre Kültür
ve İşletme Kooperatifi
(YAKA-KOOP)
147. Yaşam Kadın Merkezi
Derneği
148. Yaşamevi Kadın Dayanışma
Derneği
149. Yeniyol’dan Kadınlar
150. Yeryüzü Kadınları – İzmir
151. Yoğurtçu Kadın Platformu
152. Zeytin Kadın Kooperatifi

posted by
«
»