Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/morsalkim.org.tr/httpdocs/wp-content/plugins/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 28
Yasalarımız Var – Kadın Dayanışma Derneği

Yasalarımız Var

Yasalarımız Var

Mart 23. 2019

Mor Salkım Kadın dayanışma derneği tarafından düzenlenen ve Bursa Barosu ile işbirliği gerçekleştirilerek yasa uygulayıcıların etkin katılımının sağlandığı ‘Yasalarımız Var’etkinliği Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasalar ve Uluslararası sözleşmelere dair uzman konuklarımız Prof.Dr. Feride Acar, Prof.Dr.Kadriye Bakırcı, Av.Hülya Gülbahar  ile 23 Mart 2019 tarihinde Almira oteldegerçekleştirilmektedir.

‘Yasalarımız Var’ etkinliğini ilki 2018 Mart ayında kamu kurumları, yerel yönetimler,özel sektör ve medyanın katılımı ile,kadına yönelik şiddetle mücadelede aksayan süreçlerin tartışıldığı çalıştay ve ardından uzmanların katılımlarının olduğu panel şeklinde gerçekleştirildi. Çalıştay sonucunda yasal süreçlerin uygulanmasında aksayan yönlerin çözümlenmesine dair ivedi önlemleri içerecek Bursa Valiliği tarafından kamu kurumlarına (Türkiye’de ilk defa)iç genelge yayınlanması gerçekleştirildi. Bakanlık düzeyinde çözümlenebilecek sorunlara dair ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dernek tarafından raporlama yapıldı.

Kadınlar kendilerini güvensiz hissediyor.

Kadınlar aile içinde, sokaklarda, toplu taşıma araçlarında ya da işyerlerinde tanıdıkları veya tanımadıkları erkekler tarafından hemen her gün şiddete maruz kalmaktadır. Kayıtlı rakamlara göre her gün en az 4 kadın şiddete uğradı. Bianet’in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre, erkekler 2018’de en az 255 kadın, 20 çocuk ve olay sırasında kadınların yanında olan/cinayeti engellemeye çalışan 39 erkeği öldürdü; en az 40 kadın şüpheli ölüm/intihar ettiği belirlendi. 61 kadına tecavüz etti; 188 kadını taciz etti; 347 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; 380 kadını yaraladı.
Kadına yönelik saldırıların artmasına karşın gerekli yasal ve koruyucu önlemlerin alınmaması nedeniyle kadınlar kendilerine güvensiz hissetmektedir. Her 10 kadından 4’ü kendisini güvende hissetmemektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dairMor Salkım kadın dayanışma derneği ve da(ya)nışma merkezi ne yapar? Kadınların ve özellikle kız çocuklarının güçlenmesi eşit yaşam haklarına eşit fırsatlara sahip olabilmesi için mahalle mahalle çalışma yapmaktadır. Kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve özel sektör ile çalışır ve farkındalık çalışmaları ile birçok kişiye ulaşır. Şiddete sessiz kalınmaması gerektiğine, istismara tacize tecavüze göz yumulmaması gerektiğini yorulmadan, bıkmadan usanmadan anlatır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin yaygınlaştırılması zihniyet değişimi sağlamak için projeleri ile ses getirir. Özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği temel alan çalışmaların ve şirket politikalarının oluşturulmasında destek sağlar.

Mor Salkım kadın dayanışma derneği verilerine göre 6 yılda; 7/24 şiddet hattına ve dayanışma merkezinebaşvuran 5 bin 508 kadın ve 2 bin 821 çocuğa destek verilmiştir.

Mor Salkım kadın dayanışma derneği ,Türkiye’de kadına yönelik şiddet alanında yürürlükte olan yasaların uygulamasının, kadına yönelik şiddetle mücadelede yetki ve sorumluluğu olan kamu kurumlarının çalışmalarının ve politikalarının değerlendirmesine dair çalışmalar yürütmektedir.Değerlendirmede referans alınan hukuki düzenlemeler; Avrupa Konseyi Aile İçi Şiddetle ve Kadınlara Yönelik Her Türlü Şiddet ile Mücadele Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi), Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi (Convention on theElimination of All Forms of DiscriminationAgainstWomen- CEDAW), 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun (6284 Sayılı Kanun), 5231 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK), 4721 Sayılı Medeni Kanun ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunudur.

Mor Salkım’a başvuran kadınların deneyimi ve yapılan izlemelerde;Türkiye’de karşılaşılan sorunların başında yasaların ve uluslararası sözleşmelerin keyfi şekilde uygulanması, şiddet uygulayan erkeğin yeterli ölçüde ceza almaması, şiddete maruz kalan kadının suçlanması ve şiddetin normalleştirilerek haklı görülmesi, erkek egemen yapının ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığının yaygın olması, şiddet önleme çalışmalarına yatırım yapılmaması gelmektedir.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri, kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanan bir davranış biçimi 

Şiddeti önleme çalışmaları yapan dernek cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dair eğitim çalışmalarını hızla devam ettirmektedir. Mor Salkım 2018 Ocak-2019 Şubat ayı itibariyle gerçekleştirdiği cinsiyet eşitliği temelli eğitimlerle 2500 kişiye ulaşmıştır. Ayrıca kamu kurumlarına düzenlediği toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi sonrası 21 eğitimci 5 ay sürede 95 ayrı eğitim ile 6677 kişiye cinsiyet eşitliği temelli eğitimler vermiştir.

Yasalarımız Haklarımızdır !

Kadına karşı şiddetin sorunu sadece önleme değildir. Eşitlik şemsiyesi altında toplanan bütüncül politikalar içerisinde sadece sorunu önlemek önemli değil.  İstanbul Sözleşmesi’nin dayandığı dört ilke mevcut; kadına yönelik her türlü şiddetin ve ev-içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması ve son olarak, kadına karşı şiddet ile mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi. Bu dördünün birlikte çalışması durumunda, kadına karşı şiddeti engelleme, önleme yolunda adım atılabilmektedir. Yoksa tek başına önlemeye yönelik tedbirler, biliyoruz ki, çok mümkün değil. Ama elbette önleme alanında da yapılacak şeyler var. En başta bakış açısı değişikliği gerekmekte. Toplumda yaygın şekilde kampanyalar yürütülmesi, farkındalık yaratılması ve bu farkındalığın, özellikle ve özellikle, belli meslek gruplarında daha da çok vurgulanması gerekmektedir. Bu meslek gruplarının başında kolluk kuvvetleri ile savcılar ve hâkimler dâhil olmak üzere yargı mekanizması içerisinde yer alanlar gelmektedir. Bu grupların bakış açısı değişikliğine yönelik farkındalık eğitimlerinden geçmeleri gerekmektedir.Farkındalık yaratmanın önemli olan boyutu, uluslararası normlardan yargı mensuplarının, uygulayıcılarının, yargı mekanizması içinde yer alanların haberdar olması ve bu normları benimsemeleri gerekmektedir. Bu normların başında İstanbul Sözleşmesi ve CEDAW Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme) gelmektedir.  23 Mart 2019 gerçekleşen ‘Yasalarımız Var’ etkinliği ile yasal süreçlere dair uzman konuklar ile bilgilenmek ve yasalarımızı fark etmek amaçlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. FERİDE ACAR Kimdir?

Feride Acar, lisansderecesiniOrtaDoğu TeknikÜniversitesi’nden, yükseklisansvedoktoradereceleriniiseABD’de BrynMawrCollege’danalmıştır.1976 – 2015 yıllarıarasında ODTÜ SiyasetBilimiveKamuYönetimi (SBKY) Bölümüöğretimüyesiolarakçalışan Feride Acar, ülkemizdeki ilk Kadın ÇalışmalarıYükseklisansprogramlarındanbirininODTÜ’dekurulmasınaöncülüketmişve 1994– 2001 dönemindeODTÜ Kadın ÇalışmalarıYüksekLisansProgramıKurucuBaşkanı; 2001 – 2007 döneminde de SBKY BölümBaşkanıolarakgörevyapmıştır.

1997 – 2010yıllarıarasındaBirleşmisMilletlerKadınlaraKarşıAyrımcılığınÖnlenmesiKomitesi’ne (CEDAW) dörtkezseçilen Prof. Acar bu Komite’deRaportörveBaşkanYardımcısıolarakgörevyapmış; 2003–2005döneminde de CEDAW Başkanıolmuştur.

Feride Acar2006 – 2008 yıllarındaAvrupaKonseyiKadınlaraYönelikŞiddetleMücadeleGörevGücü’ndebağımsızuzmanolarakyeralmış, dahasonra da (2009-2011) AvrupaKonseyiKadınlaraYönelikŞiddetveEvİçiŞiddetleMücadele Sözleşmesi’ni (İstanbul Sözleşmesi) hazırlayanAvrupaKonseyiKomisyonu’nda (CAHVIO) Türkiye’yitemsilen bu sözleşmeninmüzakereleriniyürütmüştür.

Prof. Acar, 2015’de İstanbul Sözleşmesi’nin denetim organı olan Avrupa Konseyi GREVIO üyeliğine ve bu Komitenin Başkan’lığına seçilmiştir. Kendisi halen Avrupa Konseyi GREVIO Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.Prof. Acar, Apolitical tarafından 2018 yılındailanedilen“DünyadaToplumsalCinsiyetPolitikalarınınGeliştirilmesindeEnEtkili 100 Kişi” listesinde yer almıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. KadriyeBakırcıKimdir?

Hacettepe Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Çeşitli tarihlerde TheInstitute of Advanced Legal Studies’de; TheLondonSchool of EconomicsandPoliticalScience, Cambridge Üniversitesi, Stockholm Üniversitesi, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde; Lund Universitesi İşletme Hukuku Bölümü’nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nde (Cenevre’de) misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Cambridge Üniversitesi’nin yaşam boyu üyesi, Avrupa Birliği İş Hukuku Ağı’nın ve Avrupa Birliği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Hukuku Ağı’nın Türkiye temsilcisidir. Kadınlara Yönelik Şiddet Avrupa Ağı üyesidir. Ayrıca çeşitli uluslararası hukuki ağlara ve ulusal kadın hakları ağlarına üyedir. Çok sayıda yayımlanmış ulusal ve uluslararası kitabı, uluslararası ve ulusal makaleleri ve tebliğleri mevcuttur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avukat Hülya Gülbahar Kimdir?

1960 İzmir doğumlu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1984-1988 yılları arasında ansiklopedik yayıncılık, sendikal basın-yayın alanında çalıştı. Dört yılı aşkın bir süre Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Bank-Sen Sendikası’nda avukatlık yaptı. Halen İstanbul’da serbest avukat olarak çalışıyor. 1978 yılından beri Türkiye kadın hareketi aktivistlerinden biri olarak “Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı”nın gönüllü avukatlığını yaptı, kolektifinde yer aldı. “Kadın Kurultayı e-posta İletişim Grubu”, “Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)” kurucu üyesi.  “Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı” genel kurul üyesi; “Kadın Emeği ve İstihdamı (KEİG)”, Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)”, gibi birçok kadın örgütünün çalışmalarına destek vermeye çalışıyor. “Kadına Karşı Şiddete Karşı Koruma Emri Platformu”, “Medeni Yasa Kadın Platformu” ile “Türk Ceza Yasası Kadın Platformu”nun kurucu üyelerinden ve sözcülerinden biri olarak bu alanda çalışmalarını sürdürüyor. 2007-2010 tarihleri arasında “Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği” (KA-DER)’in genel başkanlığını yaptı. Eşitiz İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) temsilcisidir.

 

PROGRAM

‘Yasalarımız Var!’
Tarih: 23 Mart 2019
Saat: 12.30
Yer: Almira Hotel

Moderasyon: Burcu Üzümcüler
I.Oturum

İstanbul Sözleşmesi ve Grevio süreci

Prof.Dr.Feride Acar

(İstanbul sözleşmesi imzalanması ve sonraki süreç, Türkiye üzerinde İstanbul sözleşmesi yaptırımları)

Türkiye’de Kadına yönelik şiddetle mücadelede yasalar ve Uluslararası sözleşmeler

Prof. Dr.Kadriye Bakırcı

(İstanbul sözleşmesinin kadına yönelik şiddetle mücadelede kadını güçlü kılan yönleri, hukukçuların dikkate alması gereken kısımları,İstanbul sözleşmesinin 6284 sayılı yasayı destekleyen ve güçlendiren yönleri)

Soru-cevap/Moderatör Burcu Üzümcüler

I I.Oturum

Yasaların uygulanmasında vaka örnekleri

(İstanbul sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaların uygulamalarında örnek teşkil edecek örnekler, nafaka yasası süreci,örgütlerin mücadelesi)

Av.Hülya Gülbahar

Soru-cevap/Moderatör Burcu Üzümcüler

 

 finanse ettiği etkinlikte Bursa Barosu, Almira Otel ve Aykırı Sinema Derneğine teşekkür ederiz.

 

«
»